Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Η Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων που περιγράφεται κατωτέρω ισχύει για τις πραγματοποιούμενες αγορές (εξ αποστάσεως) όλων των προϊόντων μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου www.noesis-eshop.gr από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στο 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης (Κτήριο ΝΟΗΣΙΣ – Τ.Κ. 57001) του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 800795297 – αριθ. ΓΕΜΗ 141164104000).

01. Επιστροφή Προϊόντων.

 1. Εξαιτίας εξωτερικών – αισθητικών ελαττωμάτων. Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή του προϊόντος να το αποσυσκευάσει και να το ελέγξει, για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών – αισθητικών ελαττωμάτων. Στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοια, δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στην Εταιρεία, άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Η Εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του προϊόντος αυτού με άλλο, δίχως το εξωτερικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για πωλήσεις προϊόντων από το φυσικό κατάστημα, όταν η παράδοση του προϊόντος γίνεται στο φυσικό κατάστημα, οπότε το προϊόν ανοίγεται και ελέγχεται κατά την παράδοση από τον πελάτη.
 2. Εξαιτίας εσφαλμένης παράδοσης. Στις περιπτώσεις που παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα προϊόντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει η συνομολογημένη με την Εταιρεία ιδιότητά τους, ο πελάτης τα επιστρέφει προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.
 3. Εξαιτίας ελαττώματος υφιστάμενου κατά την παράδοση προϊόντος. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί κατά την παράδοση του στον πελάτη ότι είναι ελαττωματικό, η επιστροφή του μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο φυσικό κατάστημα που διατηρεί η Εταιρεία (στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Κτήριο ΝΟΗΣΙΣ – Τ.Κ. 57001, του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης), οπότε δεν οφείλονται ούτε αναγνωρίζονται έξοδα επιστροφής, είτε με αποστολή του προϊόντος με χρέωση της Εταιρείας, εφόσον πραγματοποιηθεί η επιστροφή του με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ελαττωματικά κατά την παράδοση, θα γίνεται αποδεκτή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής) και πλήρη τη συσκευασία του. Καθυστέρηση επιστροφής του προϊόντος εκ μέρους του πελάτη δεν δικαιολογείται και το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται, εκτός αν εμποδίστηκε στην επιστροφή του προϊόντος για λόγους ανωτέρας βίας, Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτό από την Εταιρεία, θα γίνεται αντικατάστασή του με όμοιο προϊόν, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την ανωτέρω σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβής από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της Εταιρείας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας προς αυτόν του πελάτη. Η επιστροφή τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές στην Εταιρεία, αυτή έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του επιστρεφόμενου προϊόντος και δύναται να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.
 4. Εξαιτίας υπαναχώρησης – Επιστροφή μη ελαττωματικού προϊόντος. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος σε αυτόν, η οποία (υπαναχώρηση) πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
  1.  Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με συστημένη επιστολή (στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Κτήριο ΝΟΗΣΙΣ – Τ.Κ. 57001, του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης) ή και ηλεκτρονικά στο mail που δηλώνεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματός της και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης, μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
  2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και πραγματοποιείται χωρίς καμία επιβάρυνση. Εφόσον το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή από την Εταιρεία, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
  3. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης, αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο Εταιρεία.
  4. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.
  5. Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της Εταιρείας, επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου προϊόντος.
  6. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με το ίδιο μέσο και τρόπο, με τον οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την ανωτέρω σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβής από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της Εταιρείας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας προς αυτόν του πελάτη.
  7. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία, αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η Εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20% – 30%. Η Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
  8. Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές στην Εταιρεία, αυτή έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του επιστρεφόμενου προϊόντος και δύναται να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.
 5.  Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης.
  Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις :

  1. Σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
  2. Σε πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
  3. Σε προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.
  4. Σε προϊόντα που η πώλησή τους και η καταβολή του τιμήματος πραγματοποιήθηκε στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν θεωρείται ότι η πώληση τελέστηκε από απόσταση.

02. Όροι εγγύησης.

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

 1. Να υπάρχει το έγγραφο της εγγύησης της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
 2. Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (σειριακός αριθμός – SerialNo).
 3. Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.