Το έργο Activator

Το έργο ActiVatoR φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία πλατφόρμα Βιωματικής και Διαδραστικής Μάθησης που αποτελείται από μια πρωτότυπη μηχανική κατασκευή στην οποία θα μπορούν να εκτελεστούν πολλαπλά διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια με κύριες θεματικές ενότητες αυτές της Τεχνολογίας, των Επιστημών και του Πολιτισμού και η οποία θα υποστηρίζει πλήρως διαδραστικές εφαρμογές με χρήση τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας. Στην πρωτότυπη πλατφόρμα ο χρήστης πέρα από την τρισδιάστατη προβολή και τον έλεγχο της γωνίας θέασης που ήδη παρέχουν οι υπάρχουσες εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας, θα έχει τη δυνατότητα για πλήρη φυσική ανάδραση μέσα από εξειδικευμένο εξοπλισμό προσομοίωσης κίνησης, περιστροφής, χειρισμού και δυναμικής ανάδρασης, βιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό σωματικά τις εμπειρίες στις οποίες συμμετέχει. Το προτεινόμενο έργο έχει ως φιλοσοφία να ενώσει εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Εκπαίδευσης και της Πληροφορικής με απώτερο σκοπό την προώθηση και προαγωγή των επιστημών, της τεχνολογίας και του πολιτισμού τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν και το μέλλον, μέσα από στοχευμένες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Βιωματικής Εικονικής Πραγματικότητας 4D. Εκτός από το κύριο αποτέλεσμα του έργου που θα υλοποιηθεί με στόχο την άμεση εφαρμογή του στο Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, η πρωτότυπη κατασκευή και το συνοδευτικό λογισμικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου θα προωθηθεί προς εμπορική εκμετάλλευση από τους συνεργαζόμενους φορείς στοχεύοντας στη χρήση του από μουσεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Το έργο έχει ως στόχους:

  1. Την έρευνα σε καινοτόμες μεθόδους τρισδιάστατης προβολής σε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, μεντοπισμού και προσανατολισμού του θεατή ως προς το εικονικό περιβάλλον σε εφαρμογές βιωματικής προσομοίωσης εικονικής πραγματικότητας.
  2. Την ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθόδων αναπαράστασης των φυσικών χαρακτηριστικών εικονικών αντικειμένων, του χρήστη και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους με τη μέγιστη δυνατή δυναμική ακρίβεια.
  3. Την έρευνα σε καινοτόμες μεθόδους δυναμικής ανάδρασης μέσω αισθητήρων και ενεργοποιητών (actuators) που να αντιδρούν άμεσα στις συνθήκες φυσικής, στην κίνηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και εικονικού κόσμου.
  4. Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και εγκατάσταση μίας ενοποιημένης πλατφόρμας ανάπτυξης και προβολής Πολυμεσικών και Πολυτροπικών εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας και προσαρμοζόμενου εξειδικευμένου εξοπλισμού προσομοίωσης και ανάδρασης, η οποία θα παρέχει τις ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες:
  5. Σχεδιασμό και υλοποίηση διαδραστικών σεναρίων εικονικής πραγματικότητας με δυναμικό έλεγχο και ανάδραση. Με τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του Έργου, θα καταστεί δυνατή η συσχέτιση των φυσικών χαρακτηριστικών ενός εικονικού περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων του χρήστη με αυτόν με την αντίστοιχη ανάδραση που θα βιώνει ο χρήστης.
  6. Εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων με δημιουργία του τρισδιάστατου υλικού, κειμένων, εκφωνήσεων και διαδραστικής αλληλεπίδρασης με φυσικής ανάδραση.
  7. Πιλοτική εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού/λογισμικού 4D προσομοίωσης Βιωματικής εμβύθισης και διαδραστικής παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεναρίων εικονικής πραγματικότητας με κύρια θεματική τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό, στο χώρο του ΝΟΗΣΙΣ.

Περισσότερα στοιχεία μπορεί να αναζητήσει κάποιος στην ιστοσελίδα https://activator-edk.gr/

Συνεισφορά του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα για την επιχείρηση

Η ΝΟΗΣΙΣ MΙΚΕ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, όπως η εμπορική δραστηριότητα, η ερευνητική δραστηριότητα, η εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων. Υποστηρίζεται από το Ίδρυμα με την επωνυμία Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας.

Μέσω του έργου η εταιρεία προσδοκά να συνάψει συμφωνίες και μνημόνια αλληλοκατανόησης και συνεργασίας (MoUs) όσον αφορά στην απόκτηση και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο με τους εταίρους του έργου όσο και με άλλους συνεργαζόμενους φορείς, εταιρείες και πελάτες τους, δεδομένου ότι το σύνολο των προϊόντων αναμένεται να δημιουργήσει πατέντα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την εμπορευσιμότητα και την αποκόμιση κέρδους. Προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της, η εταιρεία αναμένεται να:

Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες που αφορούν στην παρουσίαση πρότυπων και προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων, αλλά και στην προβολή πρωτότυπων και καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και εκμάθησης ή ακόμη και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συμμετέχει σε εκθέσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και προηγμένων, ψηφιακών εφαρμογών διαδραστικής μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για υποστήριξη δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Προχωρήσει σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τον ηλεκτρονικό τύπο που πραγματεύονται με θέματα Βιωματικής Εικονικής Πραγματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.

Συμμετέχει σε εκδηλώσεις (events), ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις σχετικά με την προβολή του τουριστικού προϊόντος σε συνάρτηση με την εθνική πολιτιστική κληρονομιά.

Δημοσιεύσει δελτία τύπου σε γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στα ΜΜΕ, ιδιαιτέρως σε εκπομπές έρευνας και τεχνολογίας, με κοινοποίηση των ευρημάτων και αποτελεσμάτων προς τα αρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Λάβει μέριμνα για την διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων – εκδηλώσεων σε ετήσια βάση, τα οποία, με την ενίσχυση χορηγών από την ιδιωτική πρωτοβουλία και υπό την αιγίδα της κρατικής μηχανής, αναμένεται να είναι «ανοιχτά» προς το ευρύ κοινό.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στην ίδια την φύση και λειτουργία της επιχείρησης, το έργο αναμένεται να αναμένεται να ενισχύσει το ερευνητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο της εταιρείας, καθώς και να βελτιστοποιήσει την τεχνογνωσία της σε θέματα που άπτονται με τη δημιουργία, ανάπτυξη και προβολή προϊόντων εικονικής πραγματικής πραγματικότητας με χρήση προσομοιωτών 3D ή/και 4D, καθώς και άλλων προηγμένων, καινοτόμων βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης και εκμάθησης. Αυτό πρόκειται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι των εταίρων της αγοράς αφού θα βελτιώσει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Οι επιπτώσεις  στην απασχόληση είναι εμφανείς αφού μέσω του έργου δόθηκε η δυνατότητα για κάλυψη του μισθολογικού κόστους και πρόσληψης ενός εξιδεικευμένου ατόμου για την διεκπεραίωση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου.

Παράλληλα, τα υφιστάμενα στελέχη εμπλούτισαν τις δεξιότητές τους και την εμπειρία τους σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, το έργο παρήγαγε κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, αφού η πρόβλεψη για προσβασιμότητα όλων των ηλικιακών, κοινωνικών και οικονομικών ομάδων του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων όλων των ΑμεΑ), η μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και εκμάθησης των νέων τεχνολογιών και των προϊόντων τους, έγινε απρόσκοπτα προς όλους.

Διάρκεια υλοποίησης

Το έργο είχε διάρκεια 40 μήνες (ξεκίνησε 31/7/2018 και ολοκληρώθηκε στις 31/5/2022)

Χρηματοδότηση

Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό 503.449,60€.

Για την επιχείρηση ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ, το ποσό που αντιστοιχούσε στο έργο, ανήλθε στις 91.000,00€ (συγχρηματοδοτούμενο κατά 65% από κοινοτικούς πόρους, 13% από εθνικούς και 22% από ιδίους πόρους).

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.