Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας ΝΟΗΣΙΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2022

Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Μεταβολών – Χρηματοροών (Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2021

Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Μεταβολών – Χρηματοροών (Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ)

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης  Νο 1/2022  –  έγκριση Χρηματκών καταστάσεων 2021

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2020

Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Μεταβολών – Χρηματοροών (Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ)

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 9. –  έγκριση Χρηματκών καταστάσεων 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2019

Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Μεταβολών – Χρηματοροών (Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ)

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 8. –  έγκριση Χρηματκών καταστάσεων 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2018

Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Μεταβολών – Χρηματοροών (Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ)

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 7. –  έγκριση Χρηματκών καταστάσεων 2018

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2017

Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Μεταβολών – Χρηματοροών (Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ)

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 6. –  έγκριση Χρηματκών καταστάσεων 2017