Στοιχεία εταιρίας:

Πλήρης επωνυμία: ΝΟΗΣΙΣ Εμπορική Διαχείριση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Διεύθυνση έδρας: Έκτο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Ελλάς
Εταιρικό κεφάλαιο: € 20.000,00, διαιρεμένο σε μερίδια των € 100 (200 τεμάχια)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 141164104000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 60830
Μοναδικός Εταίρος: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, κάτοχος 100% Εταιρικού Κεφαλαίου, διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης
Διαχειριστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Αφθονίδης